Pateikti įrašai su mokykla žyme.


Naujas laikas – naujos mokyklos

Auklėjimas, vaikai

Klausimas. Visi mokiniai svajoja anuliuoti mokyklą. Išsilavinimas, kurį jie gauna, jiems atrodo nereikalingas. Ar jie teisūs?
Atsakymas. Mokykla būtina, bet ji turi būti visiškai kitokia. Šiuolaikinės mokymo įstaigos vadovaujasi 200 metų senumo principu, o tai visiškai neteisinga.
Bet kuriuo atveju, reikalingos naujos mokyklos, bent jau iki tam tikro amžiaus užsiimančios daugiausiai žmogaus auklėjimu. Juk vaikai turi poreikį bendrauti, būti susieti tarpusavyje, ir juos to reikia mokyti.
Mes turime žmogų privesti prie vieningos formos, visiško tarpusavio ryšio. Reikia pradėti tai daryti praktiškai, nuo nulinio amžiaus: ir vaikų lopšelis, ir darželis, ir mokykla, ir universitetas turi mokyti, kaip sukurti teisingus tarpusavio santykius tarp žmonių: tarpusavio palaikymą, draugystę.
Mes turime pakilti virš savo egoizmo ir susijungti aukščiau jo, kad nuo mažų dienų pradėtume pažinti visą pasaulį.

Daugiau šia tema skaitykite:

Auklėjimas, o ne profesinis lavinimas

Naujoji žmonija tik po 15 metų

Kur ta mokykla, kuri auklėja Žmogų?

Komentarų nėra

Didelis karas dėl mažo žmogaus

Krizė, globalizacija, Platinimas

Klausimas: Supratau, kad visą žiniasklaidą norite paversti ugdymo priemone, tarsi kiekvienas žmogus turėtų sėstis į mokyklinį suolą. Bet nejaugi žmonės sutiks, juk jie ne mokytis nori, o pramogauti?
Atsakymas: Tu paprasčiausiai neįsisąmonini, kad prarydamas informaciją, kuria tave „linksmina“ dabartiniai laikraščiai, esi mokykloje – tik labai blogoje! Tu šito tiesiog nejauti, tačiau žiniasklaida su tavimi daro, ką panorėjus. Ji tave keičia, vadinasi, esi mokykloje, kurioje tave dar ir kaip moko!
Tu manei, kad už jos neslepiamas joks ketinimas, jokia politika? Kažkas už viską moka ir sprendžia, kokioje šviesoje žinios turėtų būti pateiktos. Nuo ryto ligi vakaro sėdi žmonės ir mąsto, kokia turėtų būti išleidžiamo laikraščio dvasia, tendencija. Taip yra visoje žiniasklaidoje. Nėra nieko, kas būtų spausdinama tik dėl pramogos. Pasidomėk pramogų verslu ir pamatysi, kokia už jo politika ir kaip ji susijusi su laikraščiais.
Mažas žmogus nesupranta, kokie dideli karai vyksta dėl teisės jį valdyti. Kasdien mokaisi rūsčioje mokykloje – jie tau plauna smegenis ir keičia tave iš pagrindų.
Ir ši žmogaus keitimo kryptis turi likti, bet keisti ji turi tik į gerą! Juk mes visi – masinių informacijos priemonių vaisiai. Pasižiūrėkite į mūsų visuomenę ir pamatysite, kur atėjome. Mokykla – ne tik ta, kai sėdžiu suole ir žiūriu į mokytoją. Visa, kas aplink mus, yra mokykla, viską kažkas organizavo, viskas remiasi ideologija.
Laikraštis skaitytojui turi likti patrauklus ir įdomus, bet jo kryptis turi būti gera. Tai didelis menas. Lengva nufilmuoti ir išspausdinti žmogžudysčių scenas. Daug sunkiau pateikti visa taip, kad žmogus nenorėtų, jog jos pasikartotų – tai prieštarauja mūsų egoizmui.
Dar sunkiau pažadinti žmogui gailestį dėl to, kas nutiko, idant jis imtų atjausti kitą, tada ryšio priemonės iš tikrųjų vienytų žmones.
Šiuolaikinė žiniasklaida augina žmogaus ego – kiekvieno norą mėgautis. O mes savo ruožtu turime veikti visais savo kanalais, visais mus tarpusavyje ir su pasauliu siejančiais ryšiais skleisdami kabalos išmintį.
Net jeigu žmonės nesupranta ir negirdi, tačiau kada nors staiga šitai ims skleistis, atgis juose, ir jie patys apie tai prabils nesuvokdami, iš kur atėjo tokios naujos mintys.
Kitaip tariant, reikalingi du dalykai: pasaulinis ego turi kiek galima greičiau išaugti, o mūsų platinimas turi augti greičiau už jį! Ir kai abu šie komponentai susijungs kiekviename žmoguje (didelis egoizmas ir mūsų pastangos nukreipti jį į davimą) – tai duos teisingus vaisius.

Iš 2011 vasario 24 d. pamokos  pagal straipsnį „Pratarmė Panim Meirot“.

Daugiau šia tema skaitykite:

Kreiptis į žmogų tiesiogiai

Pusiausvyra visuomenėje

Pastūmėti pasaulį taisymosi link

Komentarų nėra

Visus mokslus reikia atnaujinti

Auklėjimas, vaikai

Klausimas: Kaip jūs įsivaizduojate kabalistinę mokyklą?
Atsakymas: Žmonija turi suprasti, kad auklėjimo esmė – leisti žmogui suprasti, kad jis egzistuoja bendroje integralioje, globalioje sistemoje ir turi elgtis pasaulyje, atsižvelgdamas į jo dėsnius. Jeigu jis jų nepaisys, tai negalės pasiekti pažangos niekur – netgi pačiuose paprasčiausiuose dalykuose. Mes išvystėme visas egzistuojančias sistemas, visus gamtos mokslus savo egoistinės prigimties pagrindu, o dabar mums reikės išvystyti kitą, naujo pasaulio mokslą – kabalos mokslą. Kuo labiau atsiskleis tarpusavio ryšys tarp visų pasaulio dalelių, tuo labiau būsime verčiami išsiugdyti naują požiūrį į tai. Niekas negalės vadovautis ankstesniais principais: nei fizikoje, nei chemijoje, nei statybose, nes dėsniai taps integralūs, ir tai atsiskleis visur.
Mes stebime gamtą, bet neturime supratimo, kaip ji pasielgs, mes neturime galimybės sužinoti, kas atsitiks, nes patys nesame integralūs. Kol kas mes kažkaip sugebame kai ką numatyti, naudodami savo ankstesnes priemones, bet jau labai greitai negalėsime ir to. Iš savo egoistinės sistemos (skaitmeninės,  vienetinės) mes nesugebame teisingai elgtis su altruistine (integralia, analogine) sistema. Nes tai yra absoliučiai skirtingos sistemos (analizė, sprendimų priėmimas, kontrolė) – tai kaip sistemos, veikiančios su kintamąja arba pastovia srove. Jos negali veikti su abiem vienu metu. Todėl mums reikės atnaujinti visas knygas, sukurtas pagal mūsų egoistinių savybių individualų požiūrį į pasaulį – ir jas atnaujinti (upgrade), pritaikyti prie naujų vieningos sistemos jėgų, kurios atsiskleidžia pasaulyje. Ir tai palies visas mūsų veiklos sritis, kitaip mes nežinosime, ką daryti pasaulyje! Todėl, kad pasaulis pradės elgtis pagal Aukščiausią sistemą, kuri nusileidžia arba atsiskleidžia mūsų sistemos viduje, šio pasaulio viduje. Štai kodėl, jeigu mes nesuteiksime vaikams žinių apie šią naują sistemą, jie negalės suprasti ir naujo požiūrio į visus gamtos mokslus! Nes visi mokslai kalba apie ryšius ir tarpusavyje veikiančias jėgas ir savybes, o jos reikšis kaip vis labiau susijusios, sąveikaujančios tarpusavyje. Tai supras tik tas, kurio vidinė minčių ir norų organizacija bus jų lygio.
Mokymo procesas, aš manau, bus organizuotas per internetą visame pasaulyje. Įvairūs aptarimai ir vaikų tarpusavio bendravimas, siekiant išmokyti juos gyventi visuomenėje, bus pravedami grupėse. Aš manau, kad mokykla tokia, kokia ji yra dabar, kai vaikai ateina į klasę klausyti mokytojo,  palaipsniui apmirs. Vis daugiau ir daugiau dėmesio bus skiriama vaikų vienijimuisi, o specialių dalykų jie bus mokomi internetu.

Iš 2011 m. vasario 4 d. pokalbio apie vaikų auklėjimą

Daugiau šia tema skaitykite:

Sujungti vienu tinklu

Siela neturi amžiaus

Brandos atestatas – dvylikamečiui

Komentarų nėra

Šviesa padeda ugdytojui

Auklėjimas, vaikai

Klausimas: Kas padeda kabalos mokslui taip greitai išugdyti vaiką ir sukurti iš jo žmogų?
Atsakymas: Grąžinanti į šaltinį Šviesa. Kabalistinis auklėjimas vysto vaiko žmogiškąją pakopą, pritraukdamas jam Šviesą iš aukštesnės pakopos. Tuomet visos žemesnio lygio pakopos tampa jam labiau suprantamos. Be to, vaikas mokosi įvairių mokslų. Mums tiesiog atrodo, kad kabalos studijavimas nėra susijęs su biologija ar chemija, bet iš tikrųjų jis tyrinėja pačius mokslinius principus, gamtos pagrindus: norą duoti, norą gauti, metodą „aukščiau žinių“. Tai pagrindiniai kūrimo dėsniai, todėl vėliau mokytis tam tikrų fizinių ir cheminių dėsnių vaikui labai paprasta. Jie jo negąsdina kaip kažkas nežinomo ir sunkiai suvokiamo. Kitus mokslus vaikas iškart įsisavina lengvai, „iš aukščiau“, remdamasis bendrais suvokimo kriterijais, jog gamtos pagrindas yra noras ir to noro pripildymas, o visa gamta – tai yra jų sąveikos, atitikimo atvaizdas. Tai leidžia vaikui lengviau suvokti pasaulį, keičia jo požiūrį į gyvenimą.
Mums reikia suteikti pasauliui akivaizdžių įrodymų: organizuoti daug vaikų grupių, besimokančių pagal mūsų sistemą, visame pasaulyje, labai skirtingų ir kalbančių skirtingomis kalbomis, tačiau jie visi mokysis pagal vieną metodiką. Paskui reikia parodyti jų pasiekimus, palyginant su kitomis švietimo sistemomis. Parodyti, kas yra šie vaikai ir kas su jais atsitiko, ištyrinėti, kokį procesą jie išgyveno. O lygiagrečiai stebėti, kas atsitiko jų klasiokams, likusiems mokytis pagal įprastą mokymo sistemą. Palyginti, kaip ši grupė pažengė gyvenime, kaip praėjo šitą kelią be jokių problemų ir kritimų, ir kas atsitiko su kitais.
Aukštasis išsilavinimas ir profesija nėra kriterijus. Tai dar negarantuoja laimės. Reikia stebėti, kiek žmogus patenkintas gyvenimu, ar surado save, kaip jis atsistojo ant kojų, įgijo normalią profesiją ir aprūpino šeimą. Patikrinti, koks procentas išklydo iš gero kelio. Tegul pasikalba su žmonėmis ir pamato, kas iš jų išaugo.

Iš 2010 m. gruodžio 28 d. pamokos pagal straipsnį „Kabala ir filosofija“

Daugiau šia tema skaitykite:

Brandos atestatas – dvylikamečiui

Auklėjimas gerumu

Naujasis švietimas

Komentarų nėra

Brandos atestatas – dvylikamečiui

Auklėjimas, vaikai

Klausimas: Ką tokio kabalos mokslas suteikia vaikų auklėjimui, ko negalėtų duoti gera privati mokykla?
Atsakymas: Kabala žmogų vysto. Jinai jam duoda tokius instrumentus, su kuriais paskui lengva gyvenime.
Jinai vaikui suteikia galimybę lengvai priimti ir išmokti visokiausias žinias, nes ugdo patį gebėjimą suvokti. Jam jau nebekils jokių sunkumų, jis nebejaus, kad yra neįveikiamų dalykų.
Toks vaikas į viską žvelgs iš viršaus kaip į jam prieinamą dalyką, nejausdamas jokių kliūčių ar sunkumų.
Kabalos užsiėmimai vaiko suvokimo instrumentus iškelia į aukštesnę pakopą, todėl jam nebeturėtų kilti sunkumų mokantis įprastus mokslus: fiziką, biologiją, chemiją. Jis į juos žiūrės kaip į žemesnį gamtos lygmenį – negyvąjį, augalinį, gyvūninį.
Kabala iš karto pradeda vystyti vaiko žmogaus lygmenį, ir visi kiti lygmenys jam tampa lengvi. Toks vaikas per 2-3 metus gali baigti universitetą,  būdamas vos 12-15 metų.
Tiesiog mes iki šiol sau nekėlėme tokio tikslo. Bet galima organizuoti tokią grupę ir paprašyti švietimo ministerijos surengti jiems „brandos egzaminus“. Tegul patikrina ir patys pamato, kaip šitie vaikai išsivystę ir kaip jie blaiviai mąsto. Jiems tikrai priklauso brandos atestatas.

Iš 2010 m. gruodžio  28 d.  pamokos pagal straipsnį „Kabala ir filosofija“

Daugiau šia tema skaitykite:

Auklėjimas, o ne profesinis lavinimas

Nuo gimimo – šviesos keliu

Bambagyslė visam gyvenimui

Komentarų nėra